Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България
За нас

Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България обединява на доброволен принцип всички физически и юридически лица, включително и такива със стопанска дейност, които имат пряко или косвено отношение към развъждането и отглеждането на чистопородни животни от породата Ил дьо Франс в България, като със своите действия и познания те допринасят за успешното развитие и генетичното усъвършенстване на породата, както и за нейното внедряване чрез кръстосване с наши породи.

Сдружениетоизпълнява обществено полезна дейност, като защитава и обслужва интересите на членовете си, подпомага, обединява и насочва техните усилия и дейности за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на породата Ил дьо Франс, допринася за повишаване на генетичния прогрес и гарантира породната чистота.

Представлява членовете си и защитава интересите им пред органи и инстанции, свързани с предмета на дейност на Асоциацията, като организира Регионални и Национални Аукциони и изложби на животни от породата Ил дьо Франс, участва в разработването и усъвършенстването на законови, нормативни и поднормативни уредби в областта на овцевъдството, разработва инвестиционни проекти, организира симпозиуми, конференции, семинари и обучения за повишаване на квалификацията на своите членове.

Създава и поддържа национална Родословна книга на породата Ил дьо Франс, като за тази цел се регистрират всички чистопородни животни на членовете на Асоциацията, отговарящи на селекционните изисквания (Инструкцията за бонитировка), sdrujenie-za-razvujdane-na-poroda-ile-de-franceс редовни данни за произход и продуктивност. При включването на закупени животни регистрацията се извършва на основание оригинала на племенното свидетелство. Данните при регистрирането в РК трябва да съответстват на данните от вписаната за животното информация водена в стадото.Мъжките разплодници се регистрират от внос и отглеждани в Асоциацията в РК, ако отговарят на условията на Правилника за вписването им (произход, клас, развъден индекс от тестиране). Младите разплодници се тестират (след I-ва осеменителна кампания) и се вписват резултатите от подбора и преценката по потомство. За мъжките разплодници периодично се тества произхода им. Издава зоотехнически сертификати за чистопородните животни от породата и на семенна течност от тях.

Разработва и прилага Селекционна програма за поддържане на максимално генетично ниво на популацията, като периодично извършва преценки по екстериор и тип, бонитировки и препоръчва най-подходящи схеми на отбор и подбор, организира изпълнението на индивидуални и групови случни планове за чистопородно и поглъщателно кръстосване, вливане на кръв от породата Ил дьо Франс и подпомага производството, вноса и износа на висококачествен генетичен материал, животни, семенна течност и други.

Поддържа информационна система (база данни) за всички налични животни (генофонд и контролирана част) от породата Ил дьо Франс, като по този начин осигурява бърза и пълна информация за своите членове, улесняваща комуникациите в производственния и технологичен процес. В базата данни се вписват данните от контролните измервания и индексови оценки предвидени в селекционната програма, племенните свидетелства като по този начин се следи за произхода и включва всички данни съгласно наредбите за водене на РК и зоотехническите регистри (родители до трети пояс, индивидуална продуктивност, продуктивност на родителите, бонитировъчна и индексова оценка). Рекламира и популяризира достиженията на породата Ил дьо Франс в национален и международен мащаб, като изработва и разпространява рекламни печатни материали, издава каталози на разплодните животни, диплянки, брошури, статистически материали, собствена Web- страница и други.