Skip to content

Асоциация за развъждане
на породата Ил дьо Франс в България

Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България обединява на доброволен принцип всички физически и юридически лица, включително и такива със стопанска дейност, които имат пряко или косвено отношение към развъждането и отглеждането на чистопородни животни от породата Ил дьо Франс в България, като със своите действия и познания те допринасят за успешното развитие и генетичното усъвършенстване на породата, както и за нейното внедряване чрез кръстосване с наши породи.

Сдружението изпълнява обществено полезна дейност, като защитава и обслужва интересите на членовете си, подпомага, обединява и насочва техните усилия и дейности за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на породата Ил дьо Франс, допринася за повишаване на генетичния прогрес и гарантира породната чистота.

Представлява членовете си и защитава интересите им пред органи и инстанции, свързани с предмета на дейност на Асоциацията, като организира Регионални и Национални Аукциони и изложби на животни от породата Ил дьо Франс, участва в разработването и усъвършенстването на законови, нормативни и поднормативни уредби в областта на овцевъдството, разработва инвестиционни проекти, организира симпозиуми, конференции, семинари и обучения за повишаване на квалификацията на своите членове.

Създава и поддържа национална Родословна книга на породата Ил дьо Франс, като за тази цел се регистрират всички чистопородни животни на членовете на Асоциацията, отговарящи на селекционните изисквания (Инструкцията за бонитировка), редовни данни за произход и продуктивност. При включването на закупени животни регистрацията се извършва на основание оригинала на племенното свидетелство. Данните при регистрирането в РК трябва да съответстват на данните от вписаната за животното информация водена в стадото. Мъжките разплодници се регистрират от внос и отглеждани в Асоциацията в РК, ако отговарят на условията на Правилника за вписването им (произход, клас, развъден индекс от тестиране). Младите разплодници се тестират (след I-ва осеменителна кампания) и се вписват резултатите от подбора и преценката по потомство. За мъжките разплодници периодично се тества произхода им. Издава зоотехнически сертификати за чистопородните животни от породата и на семенна течност от тях.

Разработва и прилага Селекционна програма за поддържане на максимално генетично ниво на популацията, като периодично извършва преценки по екстериор и тип, бонитировки и препоръчва най-подходящи схеми на отбор и подбор, организира изпълнението на индивидуални и групови случни планове за чистопородно и поглъщателно кръстосване, вливане на кръв от породата Ил дьо Франс и подпомага производството, вноса и износа на висококачествен генетичен материал, животни, семенна течност и други.

Поддържа информационна система (база данни) за всички налични животни (генофонд и контролирана част) от породата Ил дьо Франс, като по този начин осигурява бърза и пълна информация за своите членове, улесняваща комуникациите в производствения и технологичен процес. В базата данни се вписват данните от контролните измервания и индексови оценки предвидени в селекционната програма, племенните свидетелства като по този начин се следи за произхода и включва всички данни съгласно наредбите за водене на РК и зоотехническите регистри (родители до трети пояс, индивидуална продуктивност, продуктивност на родителите, бонитировъчна и индексова оценка). Рекламира и популяризира достиженията на породата Ил дьо Франс в национален и международен мащаб, като изработва и разпространява рекламни печатни материали, издава каталози на разплодните животни, диплянки, брошури, статистически материали, собствена Web-страница и други.

Екипът на АИлФБ

Членове на Управителен съвет

д-р Евгения Ачкаканова

Председател
тел.: 0899 171603

г-н
Пламен Николов

Зам. председател
тел.: 0888 283035

г-н
Георги Диков

Член на УП
тел.:

г-н
Венелин Георгиев

Член на УП
тел.:

проф. дсн Радослав Славов

Главен селекционер
тел.: 0888 497387

проф. дсн Илия Димитров

Почетен главен селекционер
тел: 0899 889974

Членове на Контролен съвет

Бисер Кочев

тел: 0887 881303

Васил Михайлов

тел: 0877 062695

Илиян Колчаков

тел: 0886 527787